Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - MÃ SỐ: 60520203
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số môn học

Tên môn học (Học phần)

Số tín chỉ (TC)

Phần chữ

Phần số

T. số

LT

TH

I. Khối kiến thức bắt buộc

22

 

 

CBB

600

Triết học

2

 

 

CBB

601

Tiếng Anh

2

 

 

FEE

601

Lý thuyết truyền thông

(Communication Theory)

3

 

 

FEE

602

Thiết kế mạch tích hợp tương tự

(Analog Circuit Design)

3

 

TH

FEE

603

Mạch biến đổi công suất

(Power conversion circuit)

3

 

TH

FEE

604

Thiết kế hệ thống VLSI

(VLSI System Design)

3

 

 

FEE

605

Lập trình nhúng

(Embedded Programming)

3

 

TH

FEE

606

Kiến trúc máy tính tốc độ cao

(Advanced Computer Arithmetic )

3

 

 

II. Khối kiến thức tự chọn (4 TC, 02 học phần)

04

 

 

FEE

607

Kiến trúc hệ thống tích hợp trên chip

(System on chip Architecture)

2

 

TH

FEE

608

Truyền thông dữ liệu

(Data Communication)

2

 

 

FEE

609

Thiết kế hệ thống đa phương tiện trên chip

(Multimedia System on chip Design)

2

 

 

FEE

610

Thiết kế bộ nhớ VLSI

(VLSI Memory Design)

2

 

 

FEE

611

Thiết kế mạch tích hợp RF

(RF Intergrated Circuit Design)

2

 

 

III. Luận văn tốt nghiệp   FEE612

6

 

 

Tổng cộng

32

 

 

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn