Danh sách các bài báo - hội thảo quốc gia

2015

1. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, "Điều khiển Adaptive backstepping cho robot hai bánh tự cân bằng", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 137 (07), 2015, P33

2. Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương, "Chia tải hai động cơ nối cứng trục, chung tải sử dụng điều khiển thích nghi", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 137 (07), 2015, P91

3. Dang Van Huyen, Nguyen Thi Tuyet Hoa, Nguyen Duy Cuong, "Design of analog active filters using operational amplifiers", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

4. Tran Thien Dung, Dang Van Huyen, Dam Bao Loc, Nguyen Duy Cuong, "Design of indirect MRAS - based adaptive control systems", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

2014
1. Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong, Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam, ISSN 1813-9663, 2014
2. Vu Viet Vu, Nicolas Labroche, Violaine Antoine, and Le Ba Dung, Active seeds selection with a k-nearest neighbors graph, In proceeding of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14), Ha Noi, Viet Nam, pp: 386-395. Selected to publish in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer.
3. Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Phạm Văn Thiêm,Nghiên cứu khả năng thay thế bộ điều khiển PI và bộ điều khiển mờ bằng bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử cho động cơ một chiều, Tạp chí khoa học và công nghệ 52 (1) , 35 - 48, 2014
4. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến DuyNguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang, Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp , Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, T123 - 128, tập 116, số 02, 2014 5. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy,Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng ba đầu vào bằng logic mờ và đại số gia tử, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, 2014
6. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến DuyThe Study of Improving the Hedge Algebra Based Controller (Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử), Tạp chí Khoa học và công nghệ đại học Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, Số 101, 2014

7. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Nguyen Huu Chinh, Lai Khac Lai, Researching effects of state parameters in Twin rotor MIMO system, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 120, No.06, pp 87-92, June 2014, ISSN 1859-2171

2013

1. Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du,  “Research to improve the model order reduction algorithm”, Journal of Science and Technology, No. 97, pp. 1 - 7, ISSN: 0868-3980, Vietnam Academy of Science and Technology, 2013

2. Trần Anh Thắng, “Sơ đồ BICM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02, 2013, pp145-150

3. Mai Trung Thai, Nguyen Thi Mai HuongOptimal control of a class of distributed parameter systems using gradient methods, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 110, No.10, pp 45-52, Nov 2013, ISSN 1859-2171

4. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai, Multivariable dynamic matrix control to apply chemical reactor control, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 112, No.12/2, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

5. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai,Optimization strategy in model predictive control (MPC), Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 113, No.13, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

6. Vu Viet Vu,  Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, Viet-Thang Vu, and Nguyen Thi Thu Hien. Graph based Semi-supervised Clustering. Journal of Science and Technology, Ha Noi University of Education, Viet Nam, March- 2013 
7. Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vui Tat Thang, Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition, Vietnam, ISSN 1813-9663, 2013.
8. Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân NgọcSo sánh hai phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh: Đường bao phổ (MFCC) và cao độ Pitch trong việc tìm kiếm âm nhạc theo nội dung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 2013

9. Chi Nguyen Van, Phuoc Nguyen Doan (2013), ”Adaptive ISS Stabilization Tracking Control Of Nonlinear Systems In The Presence Of Uncertainty And Input Noise With Guaranteed Tracking Errors” Journal of Computer Science and Cybernetics, V.29, N.2 (2013), 132-141

10.Pham Van Thiem,  Quynh Nguyen Thi Thanh, “PID controller design and Fuzzy logic controller for heating system”, Journal of Science and Technology in Thai Nguyen University, 112, pp 39-43,2013

11.Phạm Văn Thiêm, Hien Nguyen Nhu,  “Modeling the system 4 degree of freedom active magnetic bearing in Euler – Lagrange equation”, the second VietNam conference on control and automation (VCCA), pp 873 – 878, 2013

 

2012

1. Trần Anh Thắng, Phan Thanh Hiền, “Hiệu quả của việc kết hợp xáo trộn và mã hóa trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, 2012, pp121-126

2. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, “ISS Adaptive Stabilization Control for 2 Degree of Freedom Active Magnetic Bearing Modelled in Euler - Lagrange Equation”, Journal of Science and Technology Technical Universities, 91, pp 7-11, 2012

3. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, Quynh Nguyen Thi Thanh ”ISS adaptive control and compensate error for 2 degree of freedom active magnetic bearing which are modeled the system in Euler – Lagrange equation”,The ninth national conference mechanical, pp 583 -592, 2012 

2011
1.Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing order model algorithm by balancing methods,” Journal of Science and Technology, Vol. 49, No. 4, pp. 56-61, ISSN: 0866-708x, Vietnam Academy of Science and Technology, 2011.
2. Đào Huy Du, Nguyễn Quốc Trung, "Phương pháp rút gọn mang lại hiệu quả tính toán cho bộ lọc số", Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 2011

 2. Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân Ngọc, Phùng Trung Nghĩa, Xử lý giá trị thiếu trong khai phá dữ liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 2011

3. Hai-Doan Thanh. Building the transmission system model to calculate the analytical quality of the system BER M-QAM digital radio; Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

4. Phuoc Nguyen Doan, Chi Nguyen Van, “Prediction of Output Signal of slowly Processes based on Minimizing of Linear Prediction Error and Entropy Maximizing”, VCCA 2011, Ha noi, Viet Nam, 25-26/11/2011

5. Minh Phan Xuan, Phạm Văn ThiêmQuynh Nguyen Thi Thanh, “To Control Non-Minimum Phase Systems by a Integrated Controller beetween the Model Predictive Control (MPC) and Sliding Mode Control Method (SMC)”, the first VietNam conference on control and automation (VCCA), pp.33-38, 2011

6. Thanh Ngo Phuong, Dynamic optimization using Quasi-sequential approach and Automatic Differentiation algorithm for constrained nonlinear dynamical systems, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

2010

1. Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Đăng Bình, Bùi Chính Minh, Trương Đức Thiệp,Nguồn xung công suất cho công nghệ mạ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái nguyên (ISSN 1859 – 2171), pp. , 2010.

2. Dao Huy Du,  “Research reduce order model problem for linear systems by balancing method”, Journal of Science and Technology Thai Nguyen University, 2010

4. Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing the model order by balancing method,” Proc. of the National Conference on Applications of Mathematics, Ha Noi, Jun. 2010.

5. Phùng Thị Thu Hiền, Thái Quang Vinh, Phùng Trung Nghĩa, Vũ Tất Thắng, Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, số 12/2010

6. Trần Anh Thắng, “Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, số 68, 2010, pp70-75

7.Nguyễn Văn Chí, “Appreciation of transient behavior of nonlinear states observers from their applications,” Journal of Science and Technology, Nov.  2010

8. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Optimal control method for a delayed distributed parameter system and its application to metal burning industry”, pp780-788 Journal of science and technology – Viet Nam academy of science and technology 5/2010

 

2009

1. Phùng Thị Thu Hiền, Thái Quang Vinh, Phùng Trung Nghĩa, Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng tần số cơ bản F0 và giải thuật thời gian động DTW,Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, số 12/2009

2. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Applying finite element method (FEM) to solve the problem of metal burning control”, pp 65-70 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 7/2009

 

2007

1. Cuong Nguyen Duy, P.B. Dao, Theo.J.A. de Vries, and Job van Amerongen, “Learning Feed-Forward Controller for Electromechanical Motion Systems”, National conference of Mechanic, Vol 4, pp. 528 – 540, 2007

2. Cuong Nguyen Duy, P.B. Dao, Theo.J.A. de Vries, and Job van Amerongen, “An Advanced Controller Applied to Electromechanical Motion Systems”, National conference of Mechanic, Vol 4, pp. 515 – 527, 2007.

 

2006

1. Nguyen Duy Cuong, Dao, P. B., Phan, M. X., 2006, A Review of Classical and Advanced Controllers, HUT conference of Automatic, Ha noi, 2006.

2. Nguyen Duy Cuong., Dao, P. B., Phan, M. X., MRAS-based Controllers, National conference of Mechatronics, Ha noi, 2006

3. Nguyen Van Chi, Nguyen Nam Trung“A method of designing disturbance attenuation adaptive controller for linear model with disturbance” Journal of science and technology Thai Nguyen university No 37, 2006

2005
1. Vu Viet Vu. Support Vector Machine Method and its application, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2005

2. Nguyen Huu Cong, Nguyen Nam Trung“Research on  technique of remote electricity measurement”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2005

2004

1. Nguyen Nam Trung, Lai khac Lai, Nguyen Van Hoa,“The method to design an intelligent controllers”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2004

Tin mới hơn

Tin cũ hơn