Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ - Điện tử
Mã ngành: 52520114
Chuyên ngành: Cơ điện tử
Mã chuyên ngành: 5252011401
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung        
Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu

153 Tín chỉ

Thời gian đào tạo

5 Năm

2. Cấu trúc kiến thức chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương                            

45   Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                      

108  Tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

76    Tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành

32    Tín chỉ

+ Thực tập tốt nghiệp

05    Tín chỉ

+ Đồ án tốt nghiệp

07    Tín chỉ

Chương trình này đã được các Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn