Thông báo số 34 về Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 -2017

   TRƯỜNG ĐH KTCN                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐIỆN TỬ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  34 /TB- KĐT                   

                                             Thái Nguyên, ngày 05 tháng 7 năm 2017

                                     THÔNG BÁO                           

Về lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 của Nhà trường;

 - Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy năm học 2016-2017 của Khoa Điện tử;

 - Căn cứ tại Điều 27 về việc đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp trong Quy chế đào tạo đại học chính quy theo Hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên;

            Khoa Điện tử thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2016-2017 cụ thể như sau:

  1. 1.   Khai mạc :

     Thời gian: 7h00 phút ngày chủ nhật (09/7/2017).

     Địa điểm: Phòng A10 – 303

    Thành phần: Toàn thể giáo viên, các thành viên hội đồng, sinh viên làm ĐATN, khách mời và những người quan tâm.

  1. 2.   Bảo vệ ĐATN tại các Hội đồng:

+ Chuyên ngành Cơ Điện tử : Hội đồng 1A (A10-201), Hội đồng 1B (A10-202)

+ Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển: Hội đồng 2 (A10-401)

+ Chuyên ngành Điện tử viễn thông: Hội đồng 3A (A10-301), Hội đồng 3B (A10-302)

+ Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử: Hội đồng 4A (A10-203), Hội đồng 4B (A10-204)

+ Chuyên ngành Tin học công nghiệp: Hội đồng 5A (A10-303), Hội đồng 5B (A10-304)

(Danh sách chi tiết các Hội đồng đánh giá ĐATN xem trong file đính kèm)

Lưu ý: + SV ăn mặc lịch sự, nghiêm túc.

            + Mỗi ĐATN, sinh viên báo cáo trong khoảng thời gian 10-12 phút, sau đó Hội đồng sẽ trao đổi và đánh giá.

Đề nghị các Thầy/cô, các em sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và các thành viên trong Hội đồng đánh giá ĐATN thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

        Trân trọng cảm ơn!                                                                      

   

                                                                                                            KT. TRƯỞNG KHOA

            Nơi nhận:                                                                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                      (Đã ký)

            - BCNK (để b/c) ;                                                                           

            - BM, email toàn khoa (để t/h);

            - Website;

            - Lưu VPK.                                                                                 TS. Đào Huy Du    

Tin mới hơn

Tin cũ hơn