DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TIN HỌC CÔNG NGHIỆP

 

TT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài
1 TS. Nguyễn Văn Huy
Email:huynguyen@tnut.edu.vn
Trưởng BM Tin học CN 2005, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam,  2009, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam Viện CNTT, Viện Hàn Lâm Khoa học, Việt Nam Học viện công nghệ Karlsruhe - Đức, 2 năm
2 ThS. Phùng Thị Thu Hiền
Email:phungthuhien@tnut.edu.vn

Phó phòng Hành chính tổ chức 2005, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên , Việt Nam   Viện NAIST, Nhật Bản, 3 tháng
3 ThS. Nguyễn Tuấn Linh
Email: ntlinh@tnut.edu.vn
Giảng viên 2003, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam NCS, Đại học Kyungpook, Hàn Quốc ĐH Oklahoma, Mỹ, 2 tháng
4 TS.  Nguyễn Tiến Duy
Email:duy.infor@tnut.edu.vn 

Giảng viên 1998, ĐH Kỹ  thuật Công NghiệpThái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam Viện CNTT, Viện Hàn Lâm Khoa học, Việt Nam  
5 ThS. Tăng Cẩm Nhung
Email:tangcamnhung@tnut.edu.vn

Giảng viên 2004, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam   ĐH Oklahoma, 2 tháng, 2012
6 ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Email: tuananhktmt@gmail.com

Giảng viên 2005, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam  NCS, Đại học Công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc  
7 ThS. Đặng Thị Hiên
Email: danghien@tnut.edu.vn 

Giảng viên 2004, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam    
8 ThS. Trần Thị Thanh
Email: tranthanh@tnut.edu.vn

Giảng viên 2006, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam    
9 ThS. Nguyễn Thị Phương Nhung
Email:phuongnhungthcn@tnut.edu.vn

Giảng viên 2005, ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Công Nghệ, ĐHQG HN, Việt Nam    
10 ThS. Trần Thị Ngọc Linh
Email: tranngoclinh@tnut.edu.vn

Giảng viên 2004, ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt  Nam    
11 ThS. Đỗ Duy Cốp
Email: duycop@tnut.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2014, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt  Nam    
12 ThS. Nguyễn Thị Hương
Email:huongktpm@tnut.edu.vn

Giảng viên 2000, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2004,ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam    
13

ThS. Bùi Thị Thi

Email:buithithi@tnut.edu.vn

 

Trợ lý thí nghiệm, GVTH 2005, ĐH Sư phạm Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt  Nam     
14

ThS. Nghiêm Văn Tính

Email:nghiemvantinh@tnut.edu.vn 

Giảng viên 2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt  Nam  NCS, Viện CNTT, Viện Hàn Lâm Khoa học, Việt Nam  
15

ThS. Nông Minh Ngọc

Email:ngocnm@tnu.edu.vn

Giảng viên thỉnh giảng 2005, ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Hàn Quốc  NCS, Viện CNTT, Viện Hàn Lâm Khoa học, Việt Nam  
16

ThS. Phạm Ngọc Phương

Email:phuongpn@tnu.edu.vn

Giảng viên thỉnh giảng ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên, Việt  Nam     
Create by: danghien@tnut.edu.vn