Ngành học

Cơ - Điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã chuyên ngành: 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung        

Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ – ĐHTN ngày  06  tháng 02   năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

Thời gian đào tạo:

4 năm rưỡi

Khối kiến thức:

172 tín chỉ

2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

Khối kiến thức giáo dục đại cương

46 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

126 tín chỉ

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

92 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành

34 tín chỉ

 Chương trình này đã được các Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.
Create by: hotro.vtd@gmail.com