ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã trường: DTK

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

1. Họ và tên thí sinh:
2. Ngày sinh:   Dân tộc:   Giới tính:
3. Học lực lớp 12:   Hạnh kiểm lớp 12:
4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:
5. Số báo danh kỳ thi TN THPT năm 2021 (nếu có):
6. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh: Mã huyện:
  
  
7. Chế độ ưu tiên:
Đối tượng ưu tiên:                
Khu vực ưu tiên:          
8. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh và mã trường)
Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:
9. Năm tốt nghiệp:
10. Điện thoại liên hệ:
11. Địa chỉ Email:
12. Địa chỉ báo tin (gửi Giấy báo trúng tuyển):
PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
Thứ tự nguyện vọng Tên ngành Mã tổ hợp Điểm đăng ký xét tuyển
Môn 1 Môn 2 Môn 3
1

*Ghi chú: Điểm môn 1, môn 2, môn 3 ghi đúng theo thứ tự tên các môn trong tổ hợp và thứ tự các học kỳ theo phương án xét tuyển (thí sinh chọn 1 trong 2 phương án):

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.