ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã trường: DTK

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

ĐĂNG KÝ ONLINE VÀO KHOA ĐIỆN TỬ

1. Đăng ký ngành KỸ THUẬT MÁY TÍNH

2. Đăng ký ngành KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG