Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa giai đoạn 2022-nay

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

PGS.TS Nguyễn Văn Chí

Trưởng khoa

  • ĐT: 0944.122.388           Email: ngchi@tnut.edu.vn 
  • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa
  • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đề cương, giáo trình, giáo án đại học, sau đại học; Công tác thực hành thí nghiệm; Cơ sở vật chất; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công đoàn; Công tác tài chính.
  • Quản lý trực tiếp bộ môn Đo lường điều khiển; Văn phòng Khoa.

TS. Nguyễn Tuấn Linh

Phó trưởng khoa

 

  • ĐT: 0982.260.680                    Email: ntlinh@tnut.edu.vn
  • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Kế hoạch sau đại học; Kế hoạch giảng dạy sau đại học; tiến độ học tập của nghiên cứu sinh học viên cao học; Công tác NCKH; Hội thảo khoa học; Các cuộc thi sáng tạo khoa học sinh viên; Kiểm định CTĐT ngành tin học công nghiệp;
  • Quản lý trực tiếp bộ môn Công nghệ thông tin, câu lạc bộ sáng tạo KHKT; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

TS. Nguyễn Phương Huy

Phó trưởng khoa

 

 
  • ĐT: 0912.488.515                    Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn
  • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Học sinh sinh viên; Ban truyền thông; Đoàn Thanh niên; Website khoa; Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện; Câu lạc bộ Tiếng Anh; Bộ môn Kỹ thuật điện tử; Bộ môn Điện Tử viễn thông;
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa 

 

Create by: duycop@gmail.com