Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa giai đoạn 2020-2022

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

PGS.TS Nguyễn Văn Chí

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn Đo lường điều khiển

  • ĐT: 091 2347222              Email: daohuydu@tnut.edu.vn 
  • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa
  • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác tài chính; Cơ sở vật chất và dự án; Nghiên cứu khoa học; đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật viễn thông; Phụ trách công tác đối ngoại với các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo.
  • Chỉ đạo các tổ, bộ môn: Văn phòng Khoa.

TS. Nguyễn Tuấn Linh

Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Tin học Công Nghiệp

 

  • ĐT: 0945.855.155                    Email: ntlinh@tnut.edu.vn
  • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đào tạo đại học; Công tác Khảo thí và Đảm bảo CLGD; Thanh tra; Website Khoa; Liên kết mở các lớp chuyên đề; Công tác tuyển sinh hệ đại học.
  • Chỉ đạo các các tổ, bộ môn: Bộ môn Tin học công nghiệp; Bộ môn Đo lường điều khiển; Các câu lạc bộ.
  • Thực hiện các công việc đột suất khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.

 

 

 

 

Create by: duycop@gmail.com