Tin Olympic tin học

Kế hoạch về việc Tổ chức thi Olympic Tin học cấp trường Năm học 2023 – 2024

Kế hoạch về việc Tổ chức thi Olympic Tin học cấp trường Năm học 2023 – 2024

Kế hoạch về việc Tổ chức thi Olympic Tin học cấp trường Năm học 2023 – 2024

Cuộc thi Olympic Tin học lần thứ nhất năm 2024

Cuộc thi Olympic Tin học lần thứ nhất năm 2024

Ngày 26 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức thành công Cuộc thi Olympic...

Thông báo tổ chức cuộc thi Olympic Tin học cấp trường năm học 2023 - 2024

Thông báo tổ chức cuộc thi Olympic Tin học cấp trường năm học 2023 - 2024

Thực hiện chương trình công tác năm học 2023-2-24; nhằm đẩy mạch phong trào học tập và nghiên cứu kh...