Giới thiệu

Hội đồng thi

Danh sách Hội đồng thi
STT Họ tên Chức danh Ghi chú
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Chí Trưởng khoa Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Tuấn Linh Phó Trưởng khoa Phó chủ tịch HĐ
3 TS. Nguyễn Phương Huy Phó Khoa Điện tử Ủy viên
4 ThS. Phạm Duy Khánh Trợ lý đào tạo / khoa học Ủy viên - thư ký
5 TS. Trần Anh Thắng Trưởng BM ĐTVT Ủy viên
6 ThS. Bùi Thị Thi Trợ lý HSSV Ủy viên
7 KS. Trần Thị Hằng Văn phòng khoa Ủy viên
8 TS. Nguyễn Vĩnh Thụy Trưởng BM ĐLĐK Ủy viên
8 TS. Mai Trung Thái Trưởng BM KTĐT Ủy viên

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn