Giới thiệu

Hội đồng thi

Danh sách Hội đồng thi
STT Họ tên Chức danh Ghi chú
1 PGS.TS. Đào Huy Du Trưởng khoa, Trưởng BM ĐTVT Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Tiến Duy Phó Trưởng khoa Phó chủ tịch HĐ
3 TS. Nguyễn Phương Huy Phó trưởng khoa, Trưởng BM KTĐT Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Chí Trưởng BM ĐLĐK Ủy viên
5 ThS. Đặng Thị Hiên Trợ lý đào tạo Ủy viên - thư ký
6 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa Trợ lý HSSV Ủy viên
7 KS. Hà Trung Quân Văn phòng khoa Ủy viên
8 KS.Trần Thị Hằng Văn phòng khoa Ủy viên

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn