Các quy chế

Quy chế thi 2018

Quy chế thi 2018

Quy chế thi 2018 gồm 7 chương, 30 điều và phụ lục gồm các mẫu biểu kèm theo.

Xem thêm
Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy

Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh ...

Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy

Xem thêm
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Xem thêm
Quy định Công tác thi Hệ chính quy

Quy định Công tác thi Hệ chính quy

Quy định Công tác thi Hệ chính quy

Xem thêm