Giới thiệu

Văn phòng khoa

Cán bộ văn phòng
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 KS. Trần Thị Hằng Nhân viên

Điện thoại: 02083847095

Mail: tranhang2610@yahoo.com

2 KS. Hà Trung Quân Nhân viên Điện thoại: 02083847095

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn