Giới thiệu

Trợ lý khoa

Trợ lý khoa

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

ThS. Đặng Thị Hiên

Trợ lý đào tạo

Tel: 0983812903
Email:danghien@tnut.edu.vn

2

ThS. Phạm Duy Khánh

Trợ lý khoa học

Tel: 0972992282 
Email:  duykhanh@tnut.edu.vn

3

ThS.Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Trợ lý HSSV

Tel: 01689953482
Email: nguyenthituyethoa@tnut.edu.vn

4

ThS. Bùi Thị Thi

Trợ lý thực hành - thí nghiệm

Tel: 0979343064
Email: buithithi@tnut.edu.vn

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn