Giới thiệu

Hội đồng khoa Khoa Điện tử

Danh sách Hội đồng khoa Khoa Điện tử

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Trách nhiệm trong

Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Phương Huy

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Tuấn Linh

Phó Trưởng Khoa

 

Ủy viên

4

TS. Đoàn Thanh Hải

Phó Bí thư chi bộ

Ủy viên

5

TS. Trần Anh Thắng

Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

Ủy viên

6

ThS. Phạm Duy Khánh

Trợ lý khoa học

Ủy viên – Thư ký

7

TS. Nguyễn Văn Huy

Trưởng BM Công nghệ thông tin

Ủy viên

8

PGS.TS Đào Huy Du

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Tiến Duy

Phó trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

10

ThS. Bạch Văn Nam

Phó TBM - Khoa Điện tử

Ủy viên

11

TS. Mai Trung Thái

Trưởng BM Kỹ thuật điện tử Ủy viên

12

TS. Nghiêm Văn Tính

Giảng viên - Khoa Điện tử

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Vĩnh Thụy

Trưởng BM Đo lường điều khiển

Ủy viên

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn