Ngành học

Kỹ thuật máy tính

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính
Mã ngành: 52520214
Chuyên ngành: Tin học công nghiệp
Mã chuyên ngành: 5252021401
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 Tín chỉ
Thời gian đào tạo: 5 Năm

2. Cấu trúc kiến thức chương trình
Kiến thức giáo dục đại cương: 45 Tín chỉ
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 105 Tín chỉ
+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 44 Tín chỉ
+ Khối kiến thức chuyên ngành: 49 Tín chỉ
+ Thực tập tốt nghiệp: 05 Tín chỉ
+ Đồ án tốt nghiệp: 07 Tín chỉ

Chương trình này đã được các Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.

 

Create by: hotro.vtd@gmail.com

Tải file đính kèm