Các quy chế

Quy chế thi 2018

Quy chế thi 2018 gồm 7 chương, 30 điều và phụ lục gồm các mẫu biểu kèm theo.

Các nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Create by: danghien@tnut.edu.vn

Tải file đính kèm