Tin tức hợp tác

Học online với Google Classroom + Meet

Hướng dẫn sử dụng Google Classroom + Meet để học online

 

  1. Hướng dẫn sử dụng Google Classroom + Meet để học online tại TNUT của Đỗ Duy Cốp: tại đây
  2. Hướng dẫn của Google về sử dụng Classroom nói chung: tại đây
Create by: duycop@gmail.com