HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

PGS.TS Đào Huy Du

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn ĐTVT

 • ĐT: 091 2347222              Email: daohuydu@tnut.edu.vn

 

 • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác tài chính; Cơ sở vật chất và dự án; Nghiên cứu khoa học; đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật viễn thông; Phụ trách công tác đối ngoại với các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo.
 • Chỉ đạo các tổ, bộ môn: Văn phòng Khoa; Bộ môn Cơ điện tử.

 

TS. Nguyễn Tiến Duy

Phó trưởng khoa

 

 • ĐT: 091 3573435                    Email: duy.infor@tnut.edu.vn
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đào tạo đại học; Công tác Khảo thí và Đảm bảo CLGD; Thanh tra; Website Khoa; Liên kết mở các lớp chuyên đề; Công tác tuyển sinh hệ đại học.
 • Chỉ đạo các các tổ, bộ môn: Bộ môn Tin học công nghiệp; Bộ môn Đo lường điều khiển; Các câu lạc bộ.
 • Thực hiện các công việc đột suất khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.

 

TS. Nguyễn Phương Huy

Phó trưởng khoa

 

 • ĐT: 0912488515                     Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đào tạo Sau đại học; Học sinh Sinh viên; Hợp tác Quốc tế; Đoàn thanh niên, hội sinh viên; Công tác tuyển sinh hệ sau đại học; Seminar (tiếng anh).
 • Chỉ đạo các các tổ, bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện tử; Bộ môn Điện tử viễn thông; ngành cao học Kỹ thuật điện tử.
 • Thực hiện các công việc đột suất khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.
Create by: chinh.kty@gmail.com