Các dự án nghiên cứu

Đề tài NCKH cấp Tỉnh từ năm 2016 - 2022

Đề tài NCKH cấp Tỉnh từ năm 2016 - 2022

Đề tài NCKH cấp Tỉnh từ năm 2016 - 2022

Nhóm nghiên cứu Công nghệ phần mềm

Nhóm nghiên cứu Công nghệ phần mềm

Các dự án nghiên cứu

Các dự án nghiên cứu

Các dự án nghiên cứu của Khoa Điện tử