Giới thiệu

Trợ lý khoa

Trợ lý khoa

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

ThS. Phạm Duy Khánh

Trợ lý đào tạo / khoa học

Tel: 0972 992 282 
Email:  duykhanh@tnut.edu.vn

2

ThS.Bùi Thị Thi

Trợ lý công tác HSSV

Tel: 0979 343 064
Email: buithithi@tnut.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh

Trợ lý truyền thông

Tel: 0912 725 571
Email: nguyenhaininh803@tnut.edu.vn

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn