Tin nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo V/v viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế

Thông báo V/v viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018)

Hội thảo Quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018...

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018