Giới thiệu

Hội đồng khoa học khoa

Danh sách Hội đồng khoa học khoa

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi Chú

1

PGS.TS. Đào Huy Du

Trưởng Khoa,

Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Tiến Duy

Phó Trưởng Khoa

Phó Chủ tịch

3

ThS. Phạm Duy Khánh

Trợ lý khoa học

Ủy viên – Thư ký

4

TS. Nguyễn Phương Huy

Phó Trưởng Khoa,

Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

Phó Viện trưởng VNC CNC về KTCN,

Trưởng bộ môn Đo lường và điều khiển

Ủy viên

6

PGS.TS Phạm Thành Long

Trưởng phòng KHCN và HTQT,

Trưởng bộ môn Cơ điện tử

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Đăng Hào

Phó trưởng phòng đào tạo

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Văn Huy

Trưởng bộ môn Tin học công nghiệp

Ủy viên

9

PGS.TS Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng,

Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐHKTCN.

Ủy viên

10

ThS. Phan Thanh Hiền

P. Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

Ủy viên

11

ThS. Ngô Phương Thanh

P. Trưởng bộ môn Đo lường và điều khiển

Ủy viên

     12            

ThS. Bạch Văn Nam

P. Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử

Ủy viên

13

ThS. Lê Thị Thu Thủy

P. Trưởng bộ môn Cơ điện tử

Ủy viên

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn