Giới thiệu

Văn phòng khoa

Cán bộ văn phòng
STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 KS. Trần Thị Hằng Nhân viên

Văn phòng: 02083847095

Điện thoại: 0944441594

email: tranthihang@tnut.edu.vn

2 KS. Dương Thị Mai Nhân viên

Văn phòng: 02083847095

Điện thoại: 0982682632

email: duongmai@tnut.edu.vn

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn