Tin tức khác

Các biểu mẫu quy định dùng cho sinh viên khoa Điện Tử

          Thời gian vừa qua có nhiều sinh viên làm bài tập lớn; báo cáo thực tập tốt nghiệp; đồ án môn học; đồ án tốt nghiệp không theo quy cách gây khó khăn trong quá trình xử lí. Vì vậy Khoa Điện tử đề nghị sinh viên trình bày theo mẫu đính kèm ở dưới đây.

Trân trọng!

Các quy định và mẫu kèm theo (Sinh viên có thể dowload ở các đường link phía dưới)

1.Quy định trình bày bài tập lớn>>

2. Quy định trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp>>

3. Quy định trình bày đồ án môn học>>

4. Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp>>

Create by: chinh.kty@gmail.com