Giới thiệu

Các hướng nghiên cứu của Bộ môn Đo lường & Điều khiển

 

     Cùng với nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng được bộ môn đặc biệt quan tâm chú trọng. Hàng năm các CBGV của bộ môn chủ nhiệm và thực hiện các đề tài cấp sinh viên, cấp trường, cấp đại học và cấp bộ. Các hướng nghiên cứu khoa học chính của bộ môn như sau:

  • Lý thuyết Điều khiển nâng cao (tối ưu và thích nghi, điều khiển mờ và mạng neural v.v)
  • Các phương pháp đo lường hiện đại và đo lường các đại lượng trong quá trình sản xuất
  • Quan sát trạng thái và phân tích tín hiệu
  • Điều khiển cho hệ phi tuyến
  • Điều khiển quá trình sản xuất (nhiệt, áp suất, mức, lưu lượng, nồng độ v.v)
  • Điều khiển robot công nghiệp
  • Hệ thống điều khiển số và điều khiển logic
  • Điều khiển thích nghi cho các hệ cơ điện tử
  • Điều khiển logic và PLC
  • Điều khiển các hệ phân tán (mạng lưới điện, nước, các hệ thống phân phối, thang máy v.v)

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn