CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo:      Đại học

Ngành đào tạo:        Cơ điện tử

Mã ngành:               7520114

Chuyên ngành:         Kỹ thuật Cơ điện tử

Loại hình đào tạo:     Chính quy tập trung        

Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ – ĐHTN ngày  06  tháng 02   năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

Thời gian đào tạo:

4 năm rưỡi

Khối kiến thức:

172 tín chỉ

2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

Khối kiến thức giáo dục đại cương

46 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

126 tín chỉ

Trong đó:

Khối kiến thức cơ sở ngành

92 tín chỉ

Khối kiến thức chuyên ngành

34 tín chỉ

Create by: jinny.711990@gmail.com