Đào tạo hệ đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông - Chuyên ngành Điện tử viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông - chuyên ngành Điện tử viễn thông

  • Trình độ đào tạo:         Đại học
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Mã ngành: 7520207
  • Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông
  • Mã chuyên ngành: 752020701
  • Loại hình đào tạo:     Chính quy tập trung        
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức

150 Tín chỉ

Thời gian đào tạo

4,5 Năm

2. Cấu trúc kiến thức chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương                            

48   Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                      

102  Tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

51    Tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành

33   Tín chỉ

+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

18    Tín chỉ

   


Chương trình này đã được các Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.

 
 
Create by: jinny.711990@gmail.com