Các dự án nghiên cứu

Điểu khiển ổn định mức và lưu lượng

Điểu khiển ổn định mức và lưu lượng

                             

  1. Ứng dụng: điều khiển ổn định mức và lưu lượng của chất lỏng trong các bài toán điều khiển quá trình, ứng dụng trong công nghiệp chế biến
  2. Mô hình nghiên cứu:  Hệ thống thí nghiệm mức và lưu lượng
  3. Các thuật toán điều khiển: điều khiển PID, PID thích nghi, điều khiển số, điều khiển dự báo, điều khiển phi tuyến, mờ và neural
  4. Nhóm nghiên cứu: 

- ThS. Phạm Văn Thiêm

- ThS. Nguyễn Văn Chí

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh,

- ThS. Nguyễn Trọng Toản

Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095    

Email: ngchi@tnut.edu.vn 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn