Các dự án nghiên cứu

Điểu khiển thích nghi hệ thống giảm chấn tích cực

Điểu khiển thích nghi hệ thống giảm chấn tích cực

                  

  1. Ứng dụng: điều khiển giảm chấn động cho các phương tiện vận tải, giảm dao động cho các tòa nhà, các hệ thống cân cần độ ổn định cao v.v
  2. Mô hình nghiên cứu: hệ thống giảm chấn tích cực
  3. Các thuật toán điều khiển:  thuật toán điều khiển phi tuyến, điều khiển mờ và mạng neural , LQG, điều khiển tối ưu v.v
  4. Nhóm nghiên cứu:  

- PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

- PGS.TS. Nguyễn Duy Cương và các cộng sự           

 Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
 Email: ngchi@tnut.edu.vn 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn