Giới thiệu

Giới thiệu về chương trình đào tạo

 

 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
  • Mã ngành: 7520216
  • Chuyên ngành:  Kỹ thuật điều khiển
  • Mã chuyên ngành: 752021601
  • Loại hình đào tạo:     Chính quy tập trung        
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

Khối lượng kiến thức tối thiểu

177 Tín chỉ

Thời gian đào tạo

4.5  Năm

2. Cấu trúc kiến thức chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương                            

49   Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                      

128  Tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

81    Tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành

47  Tín chỉ

+ Thực tập tốt nghiệp

05    Tín chỉ

+ Đồ án tốt nghiệp

07    Tín chỉ

 

Chương trình này đã được các Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.

Create by: danghien@tnut.edu.vn