Giới thiệu

Hướng nghiên cứu (KTĐT)

1. Nghiên cứu và thiết kế các mạch điện dựa trên mô hình toán và cấu trúc bộ điều khiển.

   Ứng dụng: Trong hầu hết các lĩnh vực chuyên môn khác như: Đo lường điều khiển, tự động hóa, điện tử viễn thông, tin học công nghiệp, môi trường…

2.  Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến

   Ứng dụng: Trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

3. Nghiên cứu và thiết kế các thiết bị y tế

    Ứng dụng: Trong lĩnh vực y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Create by: danghien@tnut.edu.vn