Các dự án nghiên cứu

Lý thuyết về học máy, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu

Lý thuyết về học máy, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu

Nội dung:

  •  Clustering
  •  Classification
  •  Active learning
  •  Xử lý ảnh
  •  Xử lý tiếng nói

Nhóm nghiên cứu: 

  •  Nguyễn Văn Huy
  •  Phùng Thị Thu Hiền
  •  Đặng Thị Hiên

+ Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
+ Email: huynguyen@tnut.edu.vn 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn