Các dự án nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển phần mềm

Nghiên cứu phát triển phần mềm

1. Các phần mềm ứng dụng, các phần mềm trên nền Android cho Smart-phone

Nhóm nghiên cứu:

  • - Đỗ Duy Cốp
  • - Trần Thị Thanh
  • - Nguyễn Thị Phương Nhung
  • - Trần Thị Ngọc Linh
  • - Đặng Thị Hiên

2. Phát triển các chương trình trên FPGA

Nhóm nghiên cứu:

  • - Nguyễn Văn Huy
  • - Nguyễn Phương Huy
  • - Nguyễn Tuấn Anh
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn


TIN CŨ HƠN