1. Quá trình đào tạo

Qualification

#

Degree

Institution

Time

1

Doctor

Ha Noi University of Technology, Viet Nam

2014

2

Master

Ha Noi University of Technology, Viet Nam

2004

3

Engineering

Ha Noi University of Technology, Viet Nam

2002

2. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Soft Computing, Digital Signal Processing, TCP/IP network

3. Nghiên cứu khoa học

a. Projects

 1. Improving Adaptive Neuron Fuzzy Inference System- ANFIS  by Genetic Algorithm-GA and application in handwriting recognition, project code “B2008-TN2-10”, funded by the Vietnamese Ministry of Education and Training (MOET), 2008-2009
 2. Participant of Ministry project code “B2009-TN01-02TĐ”, Research on applications of Power Line Communication technologies in Automated Meter Reading, funded by the Vietnamese Ministry of Education and Training (MOET), 2009-2010

b. Publication

International conference

 1. Cong Huu Nguyen, Thanh Nga Thi Nguyen, Huy Phuong Nguyen. Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface. The 7th International Conference on Natural Computation and the 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 2011, pp 222-227
 2. Huy Nguyen Phuong, Dung Le Ba. An application of genetic fuzzy system to improve the Random Exponential Marking algorithm in Active queue Management. 5th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI'12), 2012, pp 1552-1556
 3. Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen, Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebraic Control, Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2014 7th International Conference (BMEI 2014), 2014, pp 827 - 832

National journal

 1. Nguyễn Phương Huy. Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên. Tr 67-74 số 4 tập 2, 2005.
 2. Nguyễn Phương Huy, Dưng Thị Mai Thương.  Một ứng dụng của hệ di truyền mờ trong bài toán quản lý hàng đợi tích cực Red-AQM. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 74 số 12, 2010, trang 68-73.
 3. Nguyễn Phương Huy, Lê Hoàn, Lê Bá Dũng. Ứng dụng giải thuật di truyền mờ trong bài toán quản lý hàng đợi tích cực AQM. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 48 số 5, 2010, trang 13-22.
 4. Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy. Ứng dụng kỹ thuật điều chế OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho truyền thông trên đường dây điện hạ thế. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 04 Năm 2010, trang 52-57.
 5. Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy, Nghiêm Văn Tính.  Xây dựng hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế AMR _PLC. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 95 số 07, 2012, trang 129-136
 6. Nguyễn Phương Huy, Dương Thị Mai Thương. Một ứng dụng của hệ di truyền mờ trong quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 11-2012, trang 212-219.
 7. Đào Ngọc Tôn, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Thanh Hà, Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 99 số 011, 2012, trang 91-96.
 8. Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy. Thiết kế hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự - Số đặc san ACEIT’12, 11-2012, trang 132-137.
 9. Nguyễn  Hữu  Công,  Ngô  Kiên  Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn  Phương  Huy, Nguyễn Hồng Quang.  Nghiên cứu thiết kế bộ  điều khiển sử dụng  đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 116 số 02, 2014, trang 123-128.

National conference

 1. Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng (2009). Tối ưu hệ mờ sử  dụng giải thuật di truyền. Kỷ yếu hội nghị quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- Đồng Nai , 05-06 tháng 9- NXB KHKT, Tr 466-475.
 2. Huy Nguyen Phuong, Tuan Tran Manh , Dung Le Ba. Phân cụm trừ mờ và giải thuật di truyền  ứng dụng cho bài toán thiết kế hệ điều khiển tự động từ dữ liệu. Hội nghị toàn quốc lần thư 6 về Cơ điện tử VCM-2012, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, trang 101-106.

 

Create by: chinh.kty@gmail.com