1. Quá trình đào tạo

Qualification

 

Degree

Institution

Time

1

PhD.

Computer of Science

Present

2

Master

Faculty of Information Technology, Thai Nguyen University

2007

3

Undergraduate

Information Technology, Hanoi University of Science and Technology

1998-2001

4

Undergraduate

Electrical Engineering, Thai Nguyen University of Technology

1992-1998

       

2. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Hedge Algebras, Engineering controls, Fuzzy logics, Fuzzy control, Data Mining, Computing

3. Nghiên cứu khoa học

a. Projects

 1. B2010-TN01-07, Nghiên cứu tính toán định lượng ngữ nghĩa trên biến ngôn ngữ ứng dụng cho điều khiển trong chế độ trượt, 2010.

b. Publication

International journal

 1. Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator, Control Engineering Practice 30 (2014) 78 - 90.

International conference

 1. Trung Kien Ngo, Duy Tien Nguyen, Tuan Quoc Duong, Huy Ngoc Vu, Tan Duc Vu, Using Hedge Algebra to control varied parameter object, International Conference on Intelligent Technologies and engineering systems, December 13-15, 2012, Changhua, Taiwan.
 2. Trung Kien Ngo, Duy Tien Nguyen, Tuan Quoc Duong, Huy Ngoc Vu, Tan Duc Vu (2013), “Using Hedge Algebra to Control varied parameter object”, Lecture Notes in Electrical Engineering:  Intelligent Technologies and Engineering Systems, Springer New York, Vol. 234, pp. 429 - 436, ISBN: 978-1-4614-6746-5 (Print) 978-1-4614-6747-2 (Online).
 3. Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien, Trung Ngo Kien, Ha Le Thi Thu, A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge Algebra, 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, December, 2010, Singapore.

National journal

 1. Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, The Study of Improving the Hedge Algebras Based Contronller, Journal of science and technology, Technical Universities, N0, 101, 2014.
 2. Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, Quang Nguyen Hong, The study of designing the Hedge Algebras based controller for some industrial objects, Journal of science and technology - Thai Nguyen University, Vol 116, N.02, 123 - 128, 2014.
 3. Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Thiem Pham Van, Study the ability of replacing fuzzy and PI controllers with the Hedge - Algebras - Based controller for DC motor, Journal of science and technology, Vol 52, N.1, 35-48, 2014.
 4. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ điều khiển bằng đại số gia tử cho hệ thống Pin mặt trời, Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Số 84, 2011.
 5. Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Chu Minh Hà, Dương Quốc Tuấn, Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 68 Số 6, 2010.
 6. Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan, Perfomace comparison between fuzzy logic controllers and Hedge algebras – based controller for furnace, journal of science and technology, Vol. 48, N.2, 109-121, 2010.

National conference

Ho Nguyen Cat, Lan Vu Nhu, Duy Nguyen Tien, Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator, The 7th National Conference on Fundamental and Applied IT Research, Thai Nguyen, 19 – 20/6/2014.

Create by: chinh.kty@gmail.com