Nguyễn Văn Huy

Bộ môn: Tin học công nghiệp

Trang cá nhân: http://fee.tnut.edu.vn/nguyenvanhuy

date of Birth:

May  08, 1982

Sex

Male

Place of Birth:

Quang Ninh, Viet Nam

Nationality:

Vietnam

Marital Status:

Married

Present Address:

Tich Luong, Thai Nguyen, Viet Nam

Create by: huongktpm@tnut.edu.vn