TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Công ty công nghệ NISSAN Việt nam (NISSAN TECHNO VIETNAM - NTV)

Công ty công nghệ NISSAN Việt nam tuyển dụng các kỹ sư cho lĩnh vực nghiên cứu và thiết kế ô tô.

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn