Các dự án nghiên cứu

Phát triển và thực thi các thuật toán điều khiển cho hệ con lắc ngược quay

Phát triển và thực thi các thuật toán điều khiển cho hệ con lắc ngược quay

                          

  1. Ứng dụng: điều khiển ổn định nòng pháo của xe tăng, tàu thủy, ổn định dao động cho các cột angten, tòa nhà v.v
  2. Mô hình nghiên cứu: hệ con lắc ngược quay
  3. Các thuật toán điều khiển: PID thích nghi, thuật toán điều khiển phi tuyến, điều khiển mờ và mạng neural v.v
  4. Nhóm nghiên cứu:   

- PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

- PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

- ThS. Phạm Văn Thiêm 

Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
Email: ngchi@tnut.edu.vn

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn