Các dự án nghiên cứu

Phát triển và thực thi các thuật toán điểu khiển ổn định góc cho hệ quạt gió cánh phẳng

Phát triển và thực thi các thuật toán điểu khiển ổn định góc cho hệ quạt gió cánh phẳng

                                 

  1. Ứng dụng: điều khiển ổn định góc mở của các hệ thống thông gió, điều chỉnh góc mở của các van được điều khiển bằng khí nén v.v
  2. Mô hình nghiên cứu: hệ quạt gió cánh phẳng
  3. Các thuật toán điều khiển: PID thích nghi, thuật toán điều khiển phi tuyến, điều khiển mờ và mạng neural v.v
  4. Nhóm nghiên cứu:

- PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

- ThS. Trần Thiện Dũng

- ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa

  Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095 
  Email: ngchi@tnut.edu.vn

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn