Đề tài cấp bộ

Đề tài NCKH cấp Bộ từ năm 2005 trở về trước

Đề tài NCKH cấp Bộ từ năm 2005 trở về trước

Stt

Đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt

B98 - 01 - 23

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

2

Sử dụng máy vi tính để điều khiển tối ưu đối tượng có tham số biến đổi chậm

B2001-01-10

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

3

Nghiên cứu phương pháp số để giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ

B2003 – 01 – 27

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

4

Cải tiến hệ thống đo lường - điều khiển, thu thập xử lí và truyền số liệu cho lò cao số 3, nhà máy luyện gang, Công ty Gang thép Thái nguyên

B2004

ThS. Hoàng Thị Chiến

 

5

Ứng dụng vi xử lí cho hệ thống điều khiển tự động điều chỉnh bù cosin cho lưới điện công nghiệp

 

ThS. Phạm Hồng Thảo

 

6

Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

 

TS. Nguyễn Thanh Hà
 

7

Xây dựng hệ thống điều khiển thông minh để điều khiển đối tượng phi tuyến khó mô hình hoá

 

TS. Lại Khắc Lãi
 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn