Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường từ năm 2005 trở về trước

Đề tài NCKH cấp trường từ năm 2005 trở về trước

Stt

 Đề tài

Chủ nhiệm

1

Việt hóa các thông báo lỗi của Turbo Pascal 7.0 phục vụ giảng dạy

ThS. Ôn Ngũ Minh

2

Lập trình hướng đối tượng trong Turbo Pascal

ThS. Ôn Ngũ Minh

3

Cứu dữ liệu trên đĩa cứng theo định dạng FAT32

KS. Nguyễn Tiến Duy

4

Ứng dụng tin học trong quá trình trải các hình gò

KS. Vũ Tiến Đạt

5

Chia sẻ cơ sở dữ liệu trong quá trình dùng chung hệ thống mạng LAN, áp dụng cho quản lý nhân sự trường đại học KTCN

Lê Minh Hoàng

6

Chương trình quản lý điểm cho sinh viên

Nguyễn Tuấn Anh

7

Phân tích, tổng hợp bộ điều khiển thích nghi ứng dụng cho robot có 3 bậc tự do

ThS. Nguyễn Nam Trung

8

Ứng dụng kỹ thuật Wavelet cho nén tiếng nói trong mạng truyền thông đa dịch vụ

ThS. Nguyễn Phương Huy

9

Nghiên cứu và đo các thông số đặc tính của nguồn quang

ThS. Nguyễn Tuấn Minh

10

Nghiên cứu mạng an toàn quang

KS. Đào Thị Nhuần

11

Hệ thống đo điện áp (một chiều, xoay chiều) hiển thị số

ThS. Mai Trung Thái

12

Ứng dụng vi điều khiển On-chip 89C52 để thiết kế bộ điều khiển Robot trong các cuộc thi Robocon do đài truyền hình Việt Nam tổ chức

ThS. La Mạnh Hùng

13

Phân lớp đối tượng bằng phương pháp Support Vector Machine

ThS. Vũ Việt Vũ

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn