Các dự án nghiên cứu

Một số bài toán xử lý tín hiệu số

Một số bài toán xử lý tín hiệu số
  • Ứng dụng: Phân tích, biến đổi, trích chọn đặc trưng, nén, lưu trữ các tín hiệu âm thanh và hình ảnh số.
  • Trưởng nhóm nghiên cứu:    PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà
  • Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn