Các dự án nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu Công nghệ phần mềm

Nhóm nghiên cứu Công nghệ phần mềm

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Phần mềm ứng dụng: Web, phần mềm quản lý, phần mềm trợ giúp giảng dạy và học tập,…  
  • Phần mềm thông minh: Nhận dạng đối tượng, phân lớp đối tượng,…
  • Phần mềm nhúng
  • Lý thuyết về thuật toán, Trí tuệ nhân tạo bao gồm: Học máy (Machine Learning), Nhận dạng đối tượng (Object Detection),…

Thành viên :

TS. Nguyễn Văn Huy

TS. Nguyễn Tiến Duy

ThS. Đỗ Duy Cốp

ThS. Tăng Cẩm Nhung

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 

Địa chỉ liên hệ:  TS. Nguyễn Văn Huy

                          Điện thoại: 0968.852.824

                         Email: huynguyen@tnut.edu.vn

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn