Các dự án nghiên cứu

Nghiên cứu, ứng dụng giảm bậc mô hình

Nghiên cứu, ứng dụng giảm bậc mô hình
  • Ứng dụng: Trong hệ thống viễn thông: bộ lọc số, kỹ thuật audio số, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật wavelet …; Trong kỹ thuật điện tử; Trong thiết kế các bộ điều khiển.
  • Trưởng nhóm nghiên cứu:    PSG.TS. Đào Huy Du
  • Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
  •  Email: daohuydu@tnut.edu.vn
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn