Thông báo

Thực hiện 100% các giao dịch tài chính cho sinh viên qua thẻ ngân hàng từ học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019

Thực hiện 100% các giao dịch tài chính cho sinh viên qua thẻ ngân hàng từ học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019

Chi tiết thông báo trong file đính kèm:

 

Create by: jinny.711990@gmail.com

Tải file đính kèm