Các dự án nghiên cứu

Ứng dụng "Tính toán mềm" trong các bài toán trên mạng viễn thông thế hệ mới

Ứng dụng "Tính toán mềm" trong các bài toán trên mạng viễn thông thế hệ mới
  • Ứng dụng: Cải tiến các giải thuật quản lý hàng đợi tích cực; Bài toán định tuyến thông minh trên mạng viễn thông; Điều khiển công suất cho mang di động; Cải tiến giao thức TCP…
  • Trưởng nhóm nghiên cứu:    TS. Nguyễn Phương Huy
  • Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn