Đề tài cấp bộ

Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2006-2018

Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2006-2018

STT

Thời gian

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Mã số 

1

2017-2018

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực

ThS. Nguyễn Tiến Duy

B2017 - TNA-32

2

2016-2017

Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu

TS. Nguyễn Văn Chí

 B2016-TNA-06

3

2014-2015

Cân bằng tải cho 02 động cơ làm việc song song, nối cứng trục

TS.Nguyễn Duy Cương

 

4

2010-2011

Nghiên cứu các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của méo phi tuyến trong các hệ thống đa sóng mang sử dụng điều chế M-QAM

ThS. Đoàn Thanh Hải

 

5

2010-2011

Nghiên cứu tính toán định lượng ngữ nghĩa trên biến ngôn ngữ, ứng dụng cho điều khiển trong chế độ trượt

ThS. Nguyễn Tiến Duy

 

6

2009-2010

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi theo nguyên tắc cực trị - ứng dụng cho các công nghệ có sử dụng dầu đốt FO

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

7

2009-2010

Xây dựng thuật toán giảm bậc trong xử lý tín hiệu số - ứng dụng trong viễn thông và điều khiển

NCS: Đào Huy Du

 

8

2008-2009

Điều khiển thích nghi cho hệ phi tuyến bằng phản hồi đầu ra - áp dụng cho điều khiển tay máy robot

NCS. Nguyễn Văn Chí

 

9

2008-2009

Tối ưu mạng suy diễn noron mờ thích nghi - ANFIS bằng giải thuật di truyền - GA và ứng dụng cho nhận dạng chữ viết tay

NCS. Nguyễn Phương Huy

 

10

2007-2008

Nghiên cứu hệ thống điều khiển thích nghi quá trình nung kim loại trong lò động

NCS. Nguyễn Nam Trung

 

11

2007-2008

Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển cho trạm tuyển khoáng sản bằng thủy lực

ThS. Nguyễn Thế Cường

 

12

2007-2008

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hộp giảm tốc bánh răng sóng trong Robot công nghiệp

TS. Phạm Thành Long

 

13

2006-2007

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng và điều khiển đối tượng phi tuyến

TS. Nguyễn Hữu Công

 

14

2006-2007

Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

TS. Nguyễn Thanh Hà

 

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn