Các dự án nghiên cứu

Đề tài NCKH cấp Tỉnh từ năm 2016 - 2022

Đề tài NCKH cấp Tỉnh từ năm 2016 - 2022

STT Tên nhiệm vụ/ Mã số Loại hình* Quyết định giao nhiệm vụ Chủ trì
(Chủ nhiệm đề tài)
Cơ quan quản lý Thời gian bắt đầu, kết thúc
1 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động chăm sóc cây chè cấp tỉnh QĐ số 1172/QĐ-UBND năm 2016 PGS.TS. Đào Huy Du UBND tỉnh Thái Nguyên 2016-2017
2 Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp tro bay cho các nhà máy xi măng cấp tỉnh QĐ phê duyệt ĐT cấp tỉnh số 886/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, QĐ 48/QĐ-ĐHKTCN, QĐ 120A/QĐ-KHCN của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên  PGS.TS. Đào Huy Du UBND tỉnh Thái Nguyên 4/2017 - 4/2018
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang. cấp tỉnh 1934/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt triển khai đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020. TS. Đoàn Thanh Hải UBND tỉnh Hà Giang 11/2020-5/2022
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn