Các sản phẩm ứng dụng - ĐTVT

Mô hình hệ thống tự động đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

Mô hình hệ thống tự động đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

Mô hình hệ thống tự động đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế